PON мрежа
27-01-2023 11:32
     През есента на 2022г. беше изградена ПОН мрежа в Квартала до Гробищния... [повече]


Конектори SC/UPC  SC/APC
Конектори SC/UPC SC/APC
06-03-2021 18:20
  Конектор  син SC/UPC е само за  Интернет .  Конектор зелен  SC/APC... [повече]


Пловдивска Православна Телевизия
Пловдивска Православна Телевизия
16-06-2020 16:30
От март 2020г. ЕЛФЕ ЕООД  излъчва Пловдивска... [повече]


Общи условия
Общи условия
01-11-2019 13:14
... [повече]


Скорости на Интернет при ЕЛФЕ ЕООД
Скорости на Интернет при ЕЛФЕ ЕООД
25-02-2019 15:02
В табличен вид са представени параметри... [повече]


Нови Общи Условия -изложени на касата на КТВ
27-02-2012 14:05
                                                       ОБЩИ УСЛОВИЯ            За взаимоотношенията с крайните потребители на ЕЛФЕ” ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК:119659535, представлявано от Ферер Стайков – Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Твърдица, ул. „Средна гора” № 19,  предприятие уведомило Комисията за Регулиране на Съобщенията за намерението си да осъществява обществени електронни съобщения  и има издадени  удостоверения  № 201-05966/20.04.2006г. и № 217-06270/14.03.2007г. , и предоставящо електронни съобщителни услуги : разпространение на радио и телевизионни програми, услуги за пренос на данни и широколентов достъп до ИнтернетРАЗДЕЛ I Предмет и общи положения1. С тези Общи условия към договора между на ЕЛФЕ” ЕООД, наричано по-долу “ОПЕРАТОР” и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждатусловията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по посочените по-горе с Уведомление от 19.01.2004 г., Уведомление от 20.10.2007 г. и Уведомление от 25.03.2010 до КРС чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми, наричана по-долу МРЕЖАТА.2.1. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях.2.2. Тези общи условия са задължителни и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ОПЕРАТОРА, които нямат сключен договор с ОПЕРАТОРА, но ползват услугите на ОПЕРАТОРА.2.3. Приемането на настоящите Общи условия от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва след запознаването им с тях и с подписването на индивидуалния договор или при ползването на услугите на ОПЕРАТОРА2.4. Тези общи условия влизат в сила 30 дни след публикуването им на страницата на ОПЕРАТОРА в интернет (http://www.elfebg.com) и представянето им на видно място в търговските обекти на ЕЛФЕ и имат действие спрямо всички ПОТРЕБИТЕЛИ, които към датата на влизане в сила на Общите условия  и/или измененията им използват предоставените услуги от ЕЛФЕ ЕООД.3. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по своя инициатива или в следствие на промени в приложимото законодателство или препоръки на регулаторните органи на Република България.4.ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички дееспособни физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.5. Контактите за връзка с ОПЕРАТОРА и предоставяне на информация са налични на сайта на http://www.elfebg.com. Адрес за кореспонденция гр. Твърдица, ул. „Княз Борис I” № 69, ет.1 , ап.2. РАЗДЕЛ IIУслуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА и необходимо технически оборудване 6.ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА:6.1. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като основен пакет програми, предоставяни в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни и/или радиоприемници;6.2. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъл на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като допълнителен пакет програми, предоставяни в кодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни и/или радиоприемници след допълнително декодиране чрез потребителски декодер:6.2.1. цифрови пакети;6.2.2. платени телевизионни програми;6.3. видео по поръчка/PPV (платени събития): услуги, позволяващи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ даполучават в определен от тях час изрично заявени от тях програми или предавания посредствомцифров приемник и телевизионен приемник или кабелен модем и компютър;6.4. достъп до Интернет - услуга, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават достъп доглобалната Интернет мрежа посредством компютър със или без кабелен модем, в зависимост отизбраната технология;          6.5. Други услуги и и опции, посочени в индивидуалния договор.7. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т.6 /т.6.1.-т.6.5./ със собствени средства, той сключва  договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставените услуги. 8.ОПЕРАТОРЪТ има право да определи и оповести една или няколко от услугите, посочени в т. катоосновни и като задължително условие за предоставяне на други от услугите, дефинирани катодопълнителни.9.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да закупи от ОПЕРАТОРА крайни устройства:9.1. по пазарни цени с оповестени в договора и допълнителните споразумения към него условия или в ценовата листа.9.2. при условия на разсрочено плащане, оповестени в договора и допълнителните споразумения към него или в ценовата листа. В този случай договорът може да бъде с минимален задължителен срок.10.ОПЕРАТОРЪТ има право да отдава под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛЯ при условия,оповестени в сключения договор и допълнителните споразумения към него или в ценовата листа. В тозислучай договорът може да бъде с минимален задължителен срок.11.ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайно устройство за ползване при определени срокове и условия, посочени в договора и допълнителните споразумения към него. В този случай договорът може да бъде с минимален задължителен срок.12.ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайно устройство за ползване срещу парична гаранция, чийто размер е установен в договора и допълнителните споразумения към него или в ценовата листа. В този случай договорът няма задължителен минимален срок.13.ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайното устройство в пълен комплект, който взависимост от типа на устройството включва:13.1. при предоставяне на устройство цифров приемник:13.1.1. приемник13.1.2. дистанционно управление13.1.3. кабел13.1.4. смарт карта13.1.5. кутия14.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да ползва крайно устройство своя собственост. В този случай договорът може да бъде с минимален задължителен срок. Устройството трябва да е съвместимо с мрежата на ОПЕРАТОРА, като съвместимостта се установява с подписването на констативен протокол след предварително извършен тест на оборудването в Технически офис на ОПЕРАТОРА.15.Крайните устройства включват всички допълнителни устройства, необходими запредоставянето на услугите, извън телевизионни и радиоприемници. Едно крайно устройство може да се свърже към един-единствен абонатен контакт, доставяйки услуги само до този конкретен абонатен контакт. Използването на термина “крайно устройство” в настоящите Общи условия следва да се разбира в смисъла на “допълнително крайно устройство”, освен ако изрично не е упоменато друго.16.За всички устройства, упоменати в т.13, ОПЕРАТОРЪТ осигурява 12 (дванадесет) месеченгаранционен срок, както и след гаранционно обслужване, освен в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТвиновно причини тяхната повреда или унищожаване.17.ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа или при промоционални условия, което оповестява предварително. Условията на ползване на услугата в този случай са предмет на индивидуален договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА като всеки потребител с действащ договор за услугата, който иска да се възползва от промоционалите условия или отстъпките сключва нов договор с ОПЕРАТОРА, освен ако в условията на промоцията не е упоменато друго.18.Доколкото не следва друго от сключения с ПОТРЕБИТЕЛЯ писмен договор, предоставянето на услугата следва да започне до:18.1. 5 (пет) работни дни от датата на плащане на цената за активиране на услугите по т.6 и от настоящите Общи условия при подаване на обикновена заявка;18.2. 2 (два) работни дни при подаване на експресна заявка;19. Качеството на предоставяната/-ите от страна на ОПЕРАТОРА услуга/-и се удостоверява/-т чрез тестове и/или посредством подписване на Констативен протокол, установяващ съответствието  на услугата/-ите в качествено и количествено отношение с техните параметри, посочени в индивидуалния договор с всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Когато се подписва Констативен протокол, то това става след подписване на индивидуалния договор.20. Предходната точка определя крайните далекосъобщителни устройства и техническите изисквания,определени от страните, като най-подходящи с оглед ползването  на предоставяната от ОПЕРАТОРА  услуга/и след направените съответно тестове и измервания на преносната среда.21 Независимо от предходните две точки, в случай на ползване на услугата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ,се счита, че последният е съгласен с условията и качеството на предоставяната услуга, независимо от факта дали е подписан Констативен протокол по 20.1.РАЗДЕЛ IIIДОГОВОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ22. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се смята за сключен от датата на подписването му,като срокът на договор започва да тече от датата на инсталиране  и/или активиране на услугите. Инсталирането и/или активирането на услугите се удостоверява с подписване на констативен протокол между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Договорът влиза в сила  в 7 дневен срок от сключването, освен ако абоната не заяви писменно, че желае договора да влезе в сила веднага 23.В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция, както и преференциалните условия за потребителите по т. от Общите условия и документите, които тези лица следва да предоставят на ОПЕРАТОРА.24. Срокът  на ползване на услугата се указва в Договора, като действието му се продължава за нов необвързващ страните период, ако някоя от страните не поиска прекратяването му.25. Клиентът може да иска прекратяване на предоставянето на Услугата, без да обосновава причините за това, като подаде до ОПЕРАТОРА писмено предизвестие за прекратяване. ОПЕРАТОРА  прекратява предоставянето на услугата в срок от 30 /трийсет/ дни от получаване на горепосоченото писмено предизвестие. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ прекрати договора, преди изтичането на първоначално уговорения между страните срок, ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща на ОПЕРАТОРА  дължимата сума за остатъка от неспазения срок по договора.  26.Изменение на условията по договорите се допуска при следните обстоятелства:26.1. по взаимно съгласие;26.2. при наличие на извънредни обстоятелства;26.3. при промяна на съществуващото законодателство;26.4. при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от законакомпетентност;27.Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмениспоразумения.28.ОПЕРАТОРЪТ има право да спре достъпа до услугата и да прекрати договора едностранно безпредизвестие в следните случаи:28.1. при посочване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на неверни данни относно мястото на ползване на услугата и др;28.2. при неплащане на дължимо възнаграждение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 15календарни дни, след датата, в която е дължимо плащането, като това не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението му за плащане до датата на изключването му от кабелно- разпределителната мрежа на ОПЕРАТОРА.28.3. при всяко неизпълнение на друго договорно задължение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;28.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора си с ОПЕРАТОРА с 30 (тридесет) дневно писменопредизвестие, освен в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е сключил срочен договор, съгласно т. 26 отнастоящите Общи условия.29.Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява при следните хипотези:29.1. в сроковете, регламентирани в договора, или при взаимно съгласие, изразено в писмена форма от страните;29.2. едностранно от всяка една от страните, след изтичане на първоначалния срок на договора,включително при сключен безсрочен договор, с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие;29.3. при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение;29.4. незабавно, при настъпване на форсмажорни обстоятелства;29.5. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията по т.30 от тези Общи условия;29.6. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;29.7. незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА  в регистъра на КРС30.Прекратен, поради неплащане на дължими суми от ПОТРЕБИТЕЛЯ договор може да бъде продължен при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплати всички дължими от него суми на ОПЕРАТОРА по начините и условията, които са посочени в договора и допълнителните споразумения към него.31.С оглед предоставянето на услугата, ОПЕРАТОРЪТ има право да събира, обработва, използва исъхранява следните данни:31.1. адрес на ползване на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ;31.2. адрес за кореспонденция и телефони за контакти;31.3. лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;31.4. данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ от документ за самоличност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е физическолице;31.5. данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включващи: Удостоверение за актуално състояние, ЕИК поБУЛСТАТ и Данъчен номер, Седалище на фирмата, идентификационни данни на МОЛ, акоПОТРЕБИТЕЛЯТ е юридическо лице;31.6. пълномощно, в случаите, когато договорът не се сключва от управителя на юридическото лице или от титуляра по договор – физическо лице;31.7. договор за наем или писмена декларация от страна на наемодателя за неговото съгласие заползване на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите, когато услугата се предоставя в имот, който сеползва под наем от титуляра по договора;31.8. писмена декларация от титуляра по договора за основната услуга дефинирана съгласно т. засъгласието му за ползване на допълнителната услуга от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите, когатотитулярите по двата договора са различни;32. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран, че част отданните, които предоставя или е предоставил, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. С влизане в сила на тези Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран, чеОПЕРАТОРЪТ може да събира и обработва, както и да предоставя тези лични данни, в съответствие сразпоредбите на действащото законодателство, с оглед на предоставяне на фиксирани гласови услуги,например за целите на събиране на дължимите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми към ОПЕРАТОРА, както и за индивидуалното определяне на кредитния лимит и извършване на кредитна оценка на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да обработва, използва и съхранява тези лични данни, гарантирайки тяхната конфиденциалност. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя личните си данни доброволно и дава съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по договора, ОПЕРАТОРЪТ да ги предоставя на компетентни държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на трети лица, в това число банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, ОПЕРАТОРА, дистрибуторите на услуги на ОПЕРАТОРА, включително партньорските дистрибуторски мрежи, когато това е необходимо за осигуряване на обслужването и реализиране на правата и интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и когато това е необходимо за реализиране правата и интересите на ОПЕРАТОРА, включително с цел събиране на неизплатени задължения по договора. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за точността и верността на информацията, предоставена от кредитни или други институции за извършване на кредитна оценка.33.ОПЕРАТОРЪТ има право да не сключи договор с определено лице в следните случаи:33.1. при непредоставяне от страна на лицето на данни, изисквани от ОПЕРАТОРА и необходими за сключването на договора;33.2. при непредоставяне на ОПЕРАТОРА на поискан документ, удостоверяващ верността напосочените данни;34.3. при наличие на неизпълнение от страна на лицето на задължение по друг съществуващ договор с ОПЕРАТОРА;РАЗДЕЛ IVФинансови Условия 35.Отчитането на сметките започва от датата на свързване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към кабелно-разпределителната мрежа на ОПЕРАТОРА и/или инсталиране на допълнително крайно устройство, акотакова е необходимо за ползване на услугите, което се удостоверява с подписването на приемо- предавателен протокол. Подписването на договора и/или приемо-предавателния протокол предполага, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че услугата е инсталирана, оборудването е поставено на място и услугата работи правилно.  36.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ОПЕРАТОРА една или няколко от следните суми:36.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договорът;36.2. месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, които са избрани в договора;36.3. такси за предоставено от ОПЕРАТОРА оборудване, съгласно конкретните условия, посочени в договора или в ценовата листа;36.4. месечна абонаментна цена за допълнителен абонатен контакт съгласно актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА;36.5. парична гаранция срещу предоставено от ОПЕРАТОРА за ползване от ПОТРЕБИТЕЛЯоборудване;36.6. цена за допълнителни разходи за свързване на абонатен контакт;36.7. цена за допълнителни разходи за свързване на допълнителен абонатен контакт;36.8. еднократна цена за активиране на допълнителна услуга или абонатен контакт;36.9. еднократна такса за преместване ползването на услугата на нов адрес;36.10. еднократна цена за всяка допълнителна настройка на телевизионния приемник при условията на т.;37.Цената за свързване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА на единабонатен контакт, заплаща се при сключването на договора и не се връща при евентуалното мупрекратяване. В тази такса не се включват евентуалните допълнителни разходи за свързване на абонатенконтакт, отдалечен на повече от 3 (три) метра от инсталирания от ОПЕРАТОРА най-близък прилежащкабел.38.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща месечните такси по т. за ползване на услугата от 1 до 15число на текущия месец. В случай на забавяне на плащането, ОПЕРАТОРЪТ има право да прекратипредоставянето на услугата на 16-то число на текущия месец, без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.ОПЕРАТОРЪТ възстановява услугата след извършване на плащането, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати и текущата месечна такса в пълен размер.39.ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (фактура, касова бележка) заполучено плащане при всяка от използваните форми на разплащане.40.ОПЕРАТОРЪТ изпраща данъчна фактура на ПОТРЕБИТЕЛЯ за дължимото плащане, при наличието на законово или друго изискване за получаването на такава до 15-то число на текущия месец.41..Всички плащания се извършват:41.1. в брой във всички офиси, обслужващи мрежата на ОПЕРАТОРА41.2. по банков път, съгласно банкови детайли оповестени в договора41.3. по друг начин, упоменат в договора 42.Плащането на задълженията ще се счита за извършено на датата на получаване на пълната сума,посочена в сметката на ПОТРЕБИТЕЛЯ или след заверяването с тази сума на банковата сметка наОПЕРАТОРА. Частичните плащания не се считат за изпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.43.ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя цени на услугата , които са относими към капацитета, видадостъп и потреблението на използваната услуга за определени категории потребители. Посочените цени се оповестяват предварително и при необходимост в индивидуалната оферта или по друг подходящ начин.44.ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги.45. Ако  услугата интернет,  не бъде заплатена в срок до 15-то число на текущ месец, достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ се прекратява и той се изключва от мрежата на ОПЕРАТОРА, без това да освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ  от плащане на дължимата сума за текущия месец.47. Независимо от т.44 при повишаване на цената на съответната услуга или намаляване на договорните скорости ОПЕРАТОРА може да отправи едномесечно предизвестие до клиентите си чрез своята уеб страница. 48.Цените, посочени в настоящите Общи условия, както и сроковете могат да бъдат променяни едностранно от ОПЕРАТОРА, който уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на промяната в местен или национален ежедневник, уеб страницата си  или по друг подходящ начин в срок от 7 (седем) дни преди влизането и в сила. Промяната не се отразява на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, сключили срочен договор, освен ако не е в техен интерес.49.При несъгласие с промените в т., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изпрати в срок до 7 (седем) дни след оповестяване на промените писмено предизвестие за прекратяване на договора като заплаща наОПЕРАТОРА всички дължими суми и неустойки (при срочни договори) към момента на прекратяването на договора.50.Ако до изтичането на срока, посочен в т., ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпрати предизвестие до ОПЕРАТОРА, промяната влиза в сила автоматично спрямо неговия договор.51.В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да премести ползването на услугата на нов адрес, това едопустимо само със съгласието на ОПЕРАТОРА като ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи такса за преместванесъгласно т.. Ако адресът на преместване е извън мрежата на ОПЕРАТОРА, договорът се прекратява, приустановените в него и допълнителните споразумения към него условия и срокове като ПОТРЕБИТЕЛЯТзаплаща на ОПЕРАТОРА всички дължими суми към момента на прекратяване на договора, както инеустойките в случаите на сключен срочен договор.52.Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени, съгласно действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА.53.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати временно ползването на услугата за период не по-малък от 1 (един) месец и не по-често от 3 (три) пъти годишно с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие – заявка до ОПЕРАТОРА, освен в случаите на срочен договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща всички задължения до момента на влизане в сила на заявката. Временно прекратяване не е възможно при сключен срочен договор.54.При предсрочно прекратяване на договор със задължителен минимален срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на:54.1. упоменат в договора процент от оставащите месечни такси до изтичането на срока, за който е сключен договорът, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне предоставеното от ОПЕРАТОРАоборудване във вида и състоянието, в което го е получил съгласно т. и при условията на т. и т.;54.2. оставащите вноски за срока на договора, в случаите на договор с разсрочено плащане накрайното устройство;55.Във всички случаи на прекратяване на договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи всички месечни абонаментни такси до момента на изключването му от кабелно-разпределителната мрежа на ОПЕРАТОРА, независимо дали е използвал услугата или не.56.В случаите на повредено оборудване по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато то е собственост наОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща стойността на оборудването съгласно актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА или сключения индивидуален договор.РАЗДЕЛ VПрава на ОПЕРАТОРА 57.ОПЕРАТОРЪТ има право:57.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия;57.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете,определени в Раздел IV на тези Общи условия;57.3. да дава писмено или чрез електронна поща или по друг аудио-визуален начин указания иинструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;57.4. да продава, дава под наем, предоставя за ползване и на разсрочено плащане срещу заплащане както и без заплащане на суми (в случаи на промоция) крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства, освен в случаите на виновно поведение или неизпълнение на задължения по договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;57.5. да прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на неплащане на цените по т. в срокoвете, определени в договора и настоящите Общи условия като ОПЕРАТОРЪТ има право да търси дължимите му се суми с всички съдебни и извънсъдебни средства. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си;57.6. да прекрати предоставянето на услуги, да изключва Потребителя от мрежата и да откажесключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки , и незабавно, следконстатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се установява в присъствието натехнически екип на ОПЕРАТОРА;57.7. да променя ценовата си листа за услугите при промени на пазарната конюнктура и/или нанормативната уредба на Република България при условията на т. и т.;57.8. да получава неустойките, предвидени в настоящите Общи условия, договора и допълнителните споразумения към него;57.9. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване напрофилактични прегледи, ремонти и надстройки на МРЕЖАТА;57.10. в предварително уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време, на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;57.11. на собственост върху крайното устройство, предоставено на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на случаите по т. и т., като в случаите на т. ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на собственост върху устройството до момента на заплащане на последната вноска;57.12. да задържи паричната гаранция или да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ неустойка в размерстойността на крайното устройство съгласно т. и ценовата листа на ОПЕРАТОРА във всички случаина виновна повреда или унищожаване на крайното устройство от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когатоустройството е собственост на ОПЕРАТОРА;57.13. да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ връщане на крайното устройство при прекратяване на договора, във всички случаи, когато устройството е собственост на ОПЕРАТОРА. В случаите на договор с разсрочено плащане на крайното устройство ОПЕРАТОРЪТ има право да задържи изплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ до момента на прекратяване на договора месечни вноски за придобиване на собствеността върху устройството;57.14. да откаже достъп до мрежата на ПОТРЕБИТЕЛ, който има неуредени изискуеми задължения по друг договор с него; както и в случай на непредставяне на изискуемите документи за сключване на договор57.15. да ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати договора, в случай че има достатъчно основания да смята, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ препродава услуги или предоставя услуги на трети лица, несъгласувани с ОПЕРАТОРА.57.16. ОПЕРАТОРА има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуга с лицата, желаещи да станат ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  по договорите за услуги от негово име,като информира съществуващите и потенциалните ПОТРЕБИТЕЛИ по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване.57.17. ОПЕРАТОРА има право да предоставя на лицата, упълномощени да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  по реда на т. 55.16. от настоящите общи условия ,лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по чл. 248,ал.2 т2 от Закона за електронните съобщения единствено за целите  на събиране на вземанията и при поемане на задължение за неразгласяване на личните данни от страна на упълномощеното лице.57.18.ОПЕРАТОРА има право писмено да упълномощава трети лица да осъществяват повиквания, да изпращат съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама за услугите на ОПЕРАТОРА. За целите на предходното изречение ОПЕРАТОРА предоставя на упълномощеното лице лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по чл.248 ал.2 т.2 от Закона за електронните съобщения при поемане на задължение за неразгласяване на личните данни от страна на упълномощеното лице. РАЗДЕЛ VI Задължения на ОПЕРАТОРА58.ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:58.1. да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА  в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти, като спазва изискванията за качество на услугите и качество на обслужване, правилата и техническите изисквания за безопасност, като за целта се задължава:58.1.1. да използва само съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове58.1.2.да използва само технически изправни съобщителни устройства58.1.3.да не изменя техническите характеристики на използваните съобщителни устройства58.1.4. да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че и при нормална работа и в условията на неизправност да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, проверяващите и населението 58.2да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност, като си запазва правото да предлага търговска отстъпка, при условията, посочени в т. и т. от настоящитеОбщи условия;            58.3. да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ писмено, чрез електронната поща или по друг подходящ начин за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактичнипрегледи, ремонти, развитие на мрежата или изменения в разположението на програмите по честотноразпределените канали в МРЕ<